top of page
Alc-3-01.png
เอ-เซย์ แอลกอฮอล์ สเปรย์
ขนาด 55 ml.
ใช้สำหรับทำความสะอาดมือ
Alc-4-01.png
เอ-เซย์ แอลกอฮอล์ สเปรย์
ขนาด 120 ml.
ใช้สำหรับทำความสะอาดมือ
Hygienic-01_edited.png
เอ-เซย์ แฮนด์ ไฮจินิกส์ สเปรย์
ขนาด 70 ml.
ใช้สำหรับทำความสะอาดมือ
Hand foam-2-01.png
เอ-เซย์ โฟมมิ่ง แฮนด์ โซป
ขนาด 250 ml.
ใช้สำหรับทำความสะอาดมือ
bottom of page