top of page
CT18.png

สวมหน้ากากถูกต้อง ป้องกันได้ประสิทธิภาพ

By A-Sei Hygiene For Everywhere

สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ทุกครั้ง

ก่อนออกจากบ้านหรือเมื่อต้องพบเจอผู้คน

"ยกระดับสุขอนามัยไปกับเรา A-Sei : Hygiene For Everywhere"

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

kq.gif
bottom of page